Logo Frolkova

Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji pořízenými zejména prostřednictvím webového rozhraní www.frolkova.cz (dále jen „webové rozhraní“), ale i jinými kanály.

Správcem osobních údajů je Monika Herešová, IČO: 05502870, sídlem Šlejnická 2017/3, 160 00, Praha 6 – Dejvice (dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Frolkova 983, 696 62 Strážnice

Telefon: +420 604 462 717

Email: monika@frolkova.cz

 

 

Čím se řídíme?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a předpisy Evropské unie, a to zejména v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

 

 

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Tou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 

Jaký je účel pro zpracování osobních údajů?

Hlavním důvodem pro zpracování osobních údajů je poskytování našich ubytovacích služeb.

Zpracováváme:

 • osobní údaje zadané při poptávání (zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webovém rozhraní)a objednávání ubytovacích služeb, včetně rezervací a komunikace související s ubytováním. Tyto osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření a plnění smlouvy.
 • osobní údaje za účelem ochrany našeho majetku, práv a osob;
 • osobní údaje pro naše interní obchodní a administrativní účely.

 

 

Jaké jsou právní základy zpracování?

Zpracování osobních údajů v rámci účelů uvedených výše probíhá na základě těchto právních titulů:

 • uzavření a plnění smlouvy;
 • plnění zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.);
 • oprávněný zájem pro účel ochrany našeho majetku a právních nároků.

 

 

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho dobrovolného, svobodného souhlasu. Pokud je takovýto souhlas vámi udělen, můžete ho kdykoliv odvolat a my přestaneme se zpracováním, které je na něm založeno. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.

Pokud je zpracování založené na oprávněných zájmech, máte právo proti takovému zpracování podat námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Naší povinností je zhodnotit, zda jsou na naší straně dostatečné důvody pro pokračování ve zpracování, a informovat vás o tom.

 

 

Jaké údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje potřebné k jednání o poptávce nebo v souvislosti s kontaktováním zpracováváme v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů, jakými jsou zejména:

 •         jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mail.

Osobní údaje potřebné k naplnění účelu plnění smlouvy zpracováváme v rozsahu identifikačních, kontaktních a finančních údajů, zejména:

 •         jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště/sídlo, identifikační číslo, telefonní číslo, email, číslo dokladu totožnosti, fakturační a platební údaje, dobu ubytování (počátek a konec).

U cizinců uchováváme ve smyslu naplnění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, osobní údaje nad rámec výše uvedených v tomto rozsahu:

 •         státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu, účel pobytu.

 

 

Odkud údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů, příp. prostřednictvím jejich zástupců.

 

 

Jak s údaji pracujeme?

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwaru, zejm. takových, které nám pomáhají při výkonu naší činností a bez kterých by zpracování nebylo možné provádět.

Automatizované individuální rozhodování a profilování

Automatizovaným individuálním rozhodováním je takové zpracování údajů, které má pro Vás podstatné důsledky (např. neuzavření smlouvy) a na kterém se přímo nepodílí žádní lidé. Využívají se k němu tedy výhradně automatické prostředky (aplikace, software, algoritmy apod.). Profilování znamená automatizované zpracování údajů za účelem zhodnocení určitých osobních aspektů člověka (pracovní výkony, ekonomická situace, zdraví, chování, preference nebo sledování polohy).

Automatizované individuální rozhodování ani profilování neprovádíme.

 

 

Komu můžeme údaje předat?

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. smluvním partnerům zajišťujícím služby a dodávky nutné pro naši činnost.

V případě ubytování cizinců předáváme osobní údaje za účelem plnění zákonné ohlašovací povinnosti příslušným orgánům veřejné správy.

V případě, kdy by se u nás něco měnilo a převáděli jsme naši obchodní nebo jinou činnost jako celek nebo i její část na jinou osobu, pak by součástí takového převodu byly i osobní údaje, které se této činnosti týkají. Stejně by to bylo i v případě, že bychom byli v souladu s právními předpisy nuceni takové změny udělat.

 

 

Kde mohou být vaše údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru. V souladu s právními předpisy můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP, to ale jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy.

 

 

Jak dlouho máme údaje u sebe?

V případě, že nám v rámci poptávky poskytnete vaše osobní údaje a následně nedojde k uzavření smlouvy a k faktickému čerpání ubytovacích služeb, vaše osobní údaje nadále neuchováváme.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na nezbytnou dobu a za účelem uplatňování svých práv a plnění povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Dle zákona o místních poplatcích jsme povinni vést osobní údaje v písemné podobě v evidenční knize, kterou uchováváme po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Osobní údaje hostů, kteří nejsou příslušníky České republiky, jsme povinni uchovávat po dobu 6 let od ubytování.

Kromě výše uvedených účelů zpracování zpracováváme osobní údaje obsažené v účtenkách a fakturách pro splnění zákonných povinnosti ve vztahu k finančnímu úřadu a tyto jsme povinni uchovávat po dobu 10 let.

 

 

Jaká jsou vaše práva?

 1.        Právo na přístup ke svým osobním údajům – máte právo požadovat, abychom vám poskytli informace o tom, zda a jaké osobní údaje o vaší osobě zpracováváme. Na žádost poskytneme kopii zpracovávaných údajů.
 2.      Právo na opravu osobních údajů– máte právo na to, aby osobní údaje, které zpracováváme, byly přesné, aktuální, úplné.
 3.      Právo na výmaz(právo být zapomenut) – jsme povinni provést výmaz v případě, kdy již osobní údaje nejsou potřebné pro účel, k němuž byly zpracovávány nebo byl souhlas ke zpracování odvolán (či vznesena námitka) a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování nebo byly osobní údaje zpracovávány protiprávně.
 4.     Právo požadovat omezení zpracování– v případě, kdy popíráte přesnost svých osobních údajů, nebo je zpracování osobních údajů protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování, anebo jste vznesli námitku proti zpracování.
 5.      Právo na přenositelnost údajů– právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.
 6.      Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování
 7.      Právo vznést námitku– jste oprávněni vznést námitku v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.
 8.     Právo odvolat souhlas se zpracováním– jste oprávněni kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů v případech, kde je Váš souhlas vyžadován (např. zasílání obchodních sdělení).
 9.    Právo podat stížnostdozorovému úřadu – jste oprávněni obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz).

 

Pokud od nás dostáváte obchodní komunikaci, máte vždy možnost se z této komunikace odhlásit, a to přes odkaz obsažený v každé takové elektronické zprávě nebo přímou žádostí zaslanou na naše kontaktní místa.

Pokud jsou požadavky související s uplatněním vašich práv zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (zejm. pokud se opakují), můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, nebo vaši žádost odmítnout.

 

Kontakty pro žádosti a dotazy týkající se osobních údajů jsou uvedeny v hlavičce tohoto dokumentu.

Zásady jsou platné od: 1.9.2023

 

Apartmán Frolkova, Frolkova 983, Strážnice, rezervace@frolkova.cz, +420 604 462 717
Zásady zpracování osobních údajů